Duurzaam leven

Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij het uitgangspunt rentmeesterschap. Wij zijn een groene partij die duurzaamheid en innovatie voorstaat. We streven naar een balans tussen mens, milieu en economie, zodat wij de wereld goed achterlaten voor onze kinderen.

Het spreekt voor zichzelf dat zonne-energie kansen biedt. Wij willen onderzoeken in hoeverre we alle bestaande daken van grote bedrijven en agrarische opstallen in onze gemeente zouden kunnen benutten om massaal te voorzien van zonnepanelen. Wanneer dat kansrijk is, willen we dit stimuleren en indien mogelijk bij nieuwbouw zelfs verplichten. Onze houding ten opzichte van windturbines is ambivalent. Wij willen kleinschalige windturbines op eigen terrein stimuleren, maar zijn minder enthousiast over grote parken met hoge windturbines. Hun energiewinst weegt mogelijk niet op tegen de schade aan onze leefomgeving. Aanvragen zullen wij van geval tot geval op dit soort aspecten beoordelen.

Voor nieuwbouwwoningen zal gasloos de norm zijn. Vanwege toekomstige andere warmtebronnen is een leidingstelsel zoals bij gas desalniettemin wel raadzaam. Wij onderzoeken of we hergebruik van bouwmaterialen en grondstoffen in dergelijke nieuwbouwprojecten zouden kunnen voorschrijven in vergunningen.

 

Op dit moment bestaan er nog geen emissieloze warmtevoorzieningen in onze gemeente. Wij willen onderzoeken of wij deze zouden kunnen faciliteren, waarbij waarschijnlijk per kern andere oplossingen nodig zullen zijn.

Ook als gemeente hebben wij de nodige panden in eigendom en/of gebruik. Deze voldoen aan de gebruikelijke eisen qua duurzaamheid en energieverbruik, maar het kan altijd beter. Wij willen dit elke raadsperiode opnieuw laten onderzoeken en zo nodig maatregelen nemen.

Wij willen de beide milieustraten, in Elst en in Andelst, openhouden. Tevens zijn wij voorstander van een zogenaamd “Circulair Ambachtscentrum”, waarbij we er vanuit gaan dat dit centrum financieel zelfstandig zou moeten zijn.

Voor succesvolle verduurzaming op lange termijn is het ook een maatstaf dat milieuwinst zich vertaalt in bijvoorbeeld kostenbesparingen. Goede verduurzamingsmaatregelen zijn milieu efficiënt en kosten de burger géén geld.

 

Wij moeten ook zorgvuldig (duurzaam) omgaan met de open ruimte in onze gemeente. De A15 zone is als enige aangewezen voor grootschalige energie opwekking met zonne- en windparken. Deze aanwijzing willen wij niet uitbreiden. Voor windturbines geldt bovendien dat deze pas na een zorgvuldig participatietraject met omwonenden en op voldoende afstand van (huidige en toekomstige) bewoning geplaatst kunnen worden. De huidige wettelijke afstandsnorm vinden wij te laag: de afstand moet groter zijn.

 

Klimaatadaptie betekent dat we voorbereid moeten zijn op hoosbuien, langdurige droogte en hitte. Dit vraagt om een inrichting van de openbare ruimte die water tijdelijk kan bergen, zodat het in de grond zakt. Dit is vooral belangrijk in onze kernen en op bedrijventerreinen.

 

Het grootste deel van de ruimte is in particulier bezit is, dus gaan we eigenaren van woningen en bedrijven actief betrekken bij het omvormen van hun buitenruimte. We zorgen ervoor dat een grote hoeveelheid regenwater niet leidt tot overlast, maar op een natuurlijke wijze in de grond kan zakken. Met bewustwordingscampagnes en regelingen streven we naar een versnelling van de omvorming van de buitenruimte. Bijkomend voordeel is dat vergroening van erven en terreinen ook leidt tot een lagere temperatuur in de bebouwde omgeving. Op warme dagen kan dat zo’n 5 graden schelen.

Ondanks alles wat er in de komende jaren al gaat gebeuren op het gebied van verduurzaming bestaat er een reële kans dat er meer nodig is. Als gemeente kunnen wij niet voorzien in besluiten die regionaal of landelijk moeten worden genomen.

Verzoeken van hogere overheden zullen wij van geval tot geval beoordelen en, indien ze de directe leefomgeving van onze inwoners raken, ook aan hen voorleggen.