VERKIEZINGSPROGRAMMA

In dit verkiezingsprogramma willen wij graag onze voornemens met u delen op een aantal beleidsterreinen die daartoe uitnodigen. Het gaat hier om beleidsterreinen die als het ware “kern overstijgend” zijn. Ze zijn van toepassing op situaties in onze hele gemeente en niet beperkt tot één of enkele dorpen. Dit vormt het eerste inhoudelijke deel van ons programma.

Wij zijn een lokale partij met vertegenwoordiging in alle dorpen.  Voor alle kernen, groot en klein, hebben wij voornemens die we graag aan de kiezer voorleggen. Deze hebben wij, waar nodig per cluster van met elkaar verbonden dorpen, benoemd. Dit is het tweede inhoudelijke deel van ons programma.

Tot slot hebben wij als bijlage bij dit programma een korte verantwoording opgenomen over datgene wat wij in de afgelopen periode voor u, uit ons programma voor de nu eindigende raadsperiode, hebben bereikt.

Het is praktisch onmogelijk om over alle omstandigheden die zich binnen de gemeentelijke politiek kunnen voordoen in een verkiezingsprogramma standpunten op te nemen. Mocht u nadere informatie wensen over onderwerpen die niet in dit programma zijn opgenomen, of behoefte hebben aan toelichtingen, aarzel dan niet en neem contact op met een van onze raadsleden of bestuursleden.

Voornemens per onderwerp
Voornemens per dorp

In dit deel van ons verkiezingsprogramma willen wij u graag informeren over onze voornemens die betrekking hebben op specifieke dorpen.

Voorzieningen op maat

Overbetuwe is heel divers. Het CDA ziet binnen Overbetuwe dorpen met verschillende profielen. Hiervoor hanteren wij een driedeling.

Op basis van deze uitgangspunten hebben wij onze specifieke beleidsvoornemens per dorp samengevat. Daarbij hebben wij de diverse punten zo beknopt mogelijk weergegeven.

 • De Hoendrik is dankzij het CDA gerealiseerd, nu willen we het dorpshart verder versterken.
 • Nieuwbouw realiseren van het zwembad in Zetten voor alle doelgroepen.
 • Verkeersveiligheid voor met name fietsers en wandelaars verbeteren, in bijzonder rond de Stenenkamerstraat en de schoolroutes.
 • Voldoende woningen bouwen voor iedereen; jongeren, senioren maar ook voor gezinnen met opgroeiende kinderen.
 • De Milieustraat blijft dichtbij!
 • Investeren in een Vitaal Sportpark met meer sportieve en maatschappelijke mogelijkheden voor SVHA en TVHA.
 • Windturbines alleen plaatsen als er draagvlak is bij omwonenden. Een gezonde afstand tot bewoning is een tweede harde eis.
 • Verdere doorontwikkeling laten plaatsvinden van bedrijven(terreinen) en een goede verbinding naar het dorp.
 • Het Hart van Driel realiseren met voldoende appartementen voor senioren en starters.
 • Voldoende sociale woningbouw en starterswoningen opnemen in het bouwplan Driel Zuid-Oost (terrein Smids).
 • Realiseren van Vitaal Sportpark Driel met meer mogelijkheden voor de huidige gebruikers (RKSV en TV De Stuw) maar ook voor toekomstige gebruikers en verenigingen.
 • Verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid voor de fietsers en wandelaars verbeteren. Dit in samenwerking met de werkgroep verkeer van het dorpsplatform Driel.
 • Actief ondersteunen van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden en het verhaal van de Polen van Driel.
 • Een “Gastvrije Dijk” realiseren waarbij de verkeersveiligheid wordt verbeterd en waar iedereen welkom is.
 • Bestrijding van de woningnood, met name bij starters en bij huurders:
  • Snelle realisatie van bestaande woningbouwplannen de Pas en Westeraam;
  • Elst-Zuid (terrein Vinkenhof) ontwikkelen voor woningbouw met veel starterswoningen en sociale woningen;
  • Voldoende appartementen bouwen, zowel huur- als koop-, nabij het centrum. Het Land van Tap en herontwikkeling van de vrijkomende locatie zwembad De Helster bieden mogelijkheden.
 • Vrijkomende OBC locaties gebruiken voor bouw van (senioren) appartementen, vestiging van maatschappelijke dienstverlening en het oplossen van verkeers- en bevoorradingsproblematiek.
 • Fietspaden langs de Linge aanleggen in navolging van de Grifttunnel bij de Rijksweg Noord en het viaduct Dijkakkers bij de Weteringsewal.
 • Veiliger viaducten met vrij liggende fietspaden creëren over de A325 van en naar Lingewaard (Katteleger / Rijkerswoerdsestraat / Lingestraat).
 • Bereikbaarheid en verkeersveiligheid Elst-Zuid (komend vanuit Nijmegen) verbeteren. Hiervoor is een grondige aanpak van knelpunten Rijksweg- Zuid, Bussel, Olympiasingel en het sportpark De Pas nodig.
 • Schoolroutes en drukke fietsroutes verkeersveiliger maken. Waar nodig passen we fietspaden aan en plaatsen we stoplichten.
 • Stationsomgeving hoogwaardig door-ontwikkelen. Naast het ziekenhuis Rijnstate, het zwembad en een sportcentrum, ook bouw van appartementen en nieuwbouw voor de scholen Westeraam en Lyceum Elst.
 • Het centrum van Elst met gratis parkeren aantrekkelijk houden en ook het gratis parkeren behouden.
 • Nieuwbouw voor sportaccommodatie De Kruisakkers met meer sportcapaciteit en meer ruimte voor ontmoeten is zeer gewenst.
 • Geen woningbouw in Park Lingezegen maar juist extra investeren in het Park als een hoogwaardige plaats van rust en recreatie voor iedereen.
 • De hoogspanningskabels boven Elst gaan de grond in.
 • Woningen bouwen in Heteren West (“Hooge West”)  met voldoende en betaalbare woningen voor starters en huurders.
 • Schoolroutes en drukke fietsroutes moeten verkeersveiliger worden. De Polderstraat, het laatste deel van de Flessestraat en de tussenliggende rotonde krijgen de hoogste prioriteit.
 • Het onderhoud van de bestaande voetpaden moet beter.
 • Realiseren van Vitaal Sportpark Bretagne, thuisbasis van SDOO, met verplaatsing van de Heterense Tennisvereniging (HTV) en met meer mogelijkheden voor huidige en toekomstige gebruikers en verenigingen.
 • Het Hart van Heteren moet in de komende raadsperiode gerealiseerd worden. Het gebruik van alle nieuwe voorzieningen willen we stimuleren.
 • Parkeren in het centrum van Heteren blijft gratis.
 • Na realisatie Hart van Heteren ook de uitstraling van de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven. Dit in overleg met Dorpsraad en inwoners.
 • Realiseren van het Hart van Oosterhout met voldoende ruimte voor sport, ontmoeten en onderwijs.
 • Woningen bouwen voor alle doelgroepen (senioren, starters, gezinnen) in met name Oosterhout. De Hoge Wei 2 en mogelijk Hoge Wei 3 realiseren.
 • Herontwikkelen van de oude locatie van OSC tot een bruisende plaats voor dorpsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld “Jejo” en bouwlocatie van de carnavalsverenigingen.
 • Oosterhout moet bereikbaar blijven. We zullen strijden tegen afsluitingen en verkeersknippen door Nijmegen.
 • Verkeersveiligheid verbeteren van de Dorpsstraat, de Waaldijk (“Gastvrije Dijk”), Oosterhoutsestraat, Peperstraat en Stationsstraat. Dit in overleg met de Dorpsraad en inwoners.
 • De Dorpsstraat in Slijk-Ewijk verfraaien en het landschapspark de Danenberg realiseren.
 • De hoogspanningskabels boven Oosterhout gaan de grond in.
 • De nieuwe MFA steunen en zoveel mogelijk gebruiken voor activiteiten, maar ook voor maatschappelijke diensten voor alle inwoners uit Randwijk en omgeving.
 • Het terrein van voormalig dorpshuis Randwijks Hof invullen met woningbouw.
 • In de komende jaren groeien met enkele tientallen woningen. Voor de hand liggende locaties zijn aangrenzend bij “Randwijk-West”, “Randwijk-Oost” en een naar verwachting vrijkomende bedrijfslocatie.
 • Aanpassen van de onoverzichtelijke wegversmalling ter hoogte van de aansluiting van de Bredeweg op de Knoppersweg.
 • Inmiddels wordt een aantal vrijgekomen woningen gebruikt voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Zij zijn van harte welkom. Voor sociale cohesie in het dorp heeft verkoop aan inwoners die zelf permanent in een toekomstig vrijkomende woning willen gaan wonen wel onze voorkeur.
 • Het open, agrarische gebied tussen Randwijk en Lakemond moet open en agrarisch blijven.
 • Ook in de toekomst ruimte bieden aan het unieke karakter van Randwijk, Lakemond en Indoornik waarbij (al dan niet agrarische) bedrijvigheid en woonfuncties naast / door elkaar bestaan.
 • Blijvend de viering respectievelijk herdenking van Koningsdag, 4 en 5 mei steunen vanwege de speciale betekenis voor de Randwijkse gemeenschap.
 • Het MFC is door ons gerealiseerd. Nu het Molenhoekplein aanpakken. Dit verfraaien zodat er een nieuwe dorpskern (naast het nieuwe MFC) ontstaat.
 • Door ingebruikname van MFC komt het terrein van Het Kriekske vrij. Daar in overleg met het dorp woningen bouwen, vooral starterswoningen en sociale sector.
 • Wij blijven strijden voor een Station Valburg. Met het mogelijke elektrificeren van het spoor Elst – Tiel (Geldermalsen) dat weer prominent op de agenda zetten.
 • Herinrichting van het plein bij de winkels (slager en supermarkt) is een wens. Dit realiseren als het ruimtelijk mogelijk is.
 • Aanleggen van trottoirs langs de Broekstraat en Stationsstraat (vanaf terrein Kriekske tot aan de voetbalvereniging).
 • De verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars verbeteren, vooral bij de entrees van het dorp zoals Tielsestraat en Reethestraat, en langs de schoolroutes.
 • Herinrichten van de Zeegstraat met een fietsveilige oplossing zoals (indien mogelijk) een vrij liggend fietspad.
 • Het zwembad in Zetten behouden. Nieuwbouw realiseren van het zwembad in Zetten voor alle doelgroepen.
 • Op de locatie van de Wanmolen een multifunctioneel (ontmoetings) centrum bouwen (MFC). Hier zal ruimte zijn voor sport (3 zaaldelen), sociaal-culturele activiteiten, de bibliotheek en een medisch centrum.
 • Na realisatie van het MFC het Schweitzerpark een volwaardig groen park maken. Hier activiteiten mogelijk maken (evenementen, koningsdag en horeca terras).
 • Het MFC en het Schweitzerpark met een voetpad verbinden met het Julianaplein.
 • Alle basisscholen, met behoud van eigen identiteit, onder één dak brengen spreekt ons erg aan. Het gesprek met de betrokken partijen voortzetten en realiseren als dit haalbaar is.
 • Realiseren van een voetpad vanaf de Veldstraat tot aan Lantermansweide is een aanwinst voor het dorp.
 • Wizet en Werkgroep Dorpshart Zetten hebben goede ideeën om het centrum van Zetten aantrekkelijker, groener, en veiliger te maken. Met behoud van voldoende gratis parkeerruimte. In overleg met hen deze kwaliteitsimpulsen in gang zetten.
 • De komende raadsperiode een veilige en representatieve stationsomgeving realiseren, met fietsvriendelijke verbindingen naar de sportvelden en het zwembad.
 • Ook in Zetten voldoende en betaalbare (huur)woningen bouwen voor alle doelgroepen. Niet alleen Zetten-Zuid fase 2, maar ook andere locaties onderzoeken.
 • Belangrijke maatschappelijke initiatieven zoals Ontmoetingscentrum De Loohof permanent ondersteunen.
 • Windturbines alleen plaatsen als er draagvlak is bij omwonenden. Een gezonde afstand tot bewoning is een tweede harde eis.
 • De hoogspanningskabels boven Zetten gaan de grond in.

Wij willen ons met hart en ziel inzetten voor het belang van alle inwoners van onze gemeente, voor nu en voor de volgende generatie! 

Tot slot

Dit programma voor Overbetuwe is gefundeerd op onze vier kernwaarden: rentmeesterschap, solidariteit, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid.

Het is niet de politiek die een samenleving maakt. Dat doen we met elkaar. Wij nodigen alle partners in de gemeente uit om een bijdrage te leveren. Dorpsraden, wijkplatforms, verenigingen, kerken, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en al onze inwoners: wij hebben elkaar keihard nodig om deze gemeente telkens wat mooier en beter te maken.

Verbinding is belangrijk. Alleen samen kunnen we doelstellingen realiseren. Daarom eindigt dit verkiezingsprogramma met een uitnodiging aan iedereen, die Overbetuwe een warm hart toedraagt.

We hebben samen met u ook in de periode 2018-2022 gedaan wat we beloofd hebben en we zouden dat met uw steun graag willen voortzetten.