Goed wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte voor alle mensen en zou dus toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

Helaas, is de woningnood in Nederland groter dan ooit. Ondanks alle bouwplannen en slimme oplossingen die worden ingezet groeit de wachttijd voor een sociale woning door, krijgen starters geen kans op een woning en kunnen senioren niet doorstromen naar een appartement of levensloopbestendige woning. De bouw dreigt stil te vallen door lange procedures, te weinig arbeidscapaciteit in de bouwwereld en stijgende prijzen van grondstoffen. Het aanbod droogt verder op en de prijzen van de vrijkomende huizen schieten door het dak heen. Dat moet veranderen.

 

Landelijk beleid

De oplossing van het Rijk om 1 miljoen huizen te bouwen gaat nog onvoldoende vergezeld van oplossingen voor knelpunten zoals mobiliteit, duurzaamheid, werkgelegenheid en betaalbaarheid. Wel heeft het Rijk met aangaan van woondeals met de gemeenten afspraken gemaakt om de woningbouw te versnellen en het woningtekort terug te dringen tot 2% in 2025.

Daarnaast is er een strategie opgesteld hoe deze 1 miljoen huizen kunnen worden gebouwd in balans met natuur, goede bereikbaarheid en werkgelegenheid. Dit zijn nu nog plannen.

 

Regionale aanpak…..

Wij zijn groot voorstander van regionaal samenwerken om de woningnood aan te pakken, zoals het gezamenlijk uitvoeren van de Woondeal Arnhem-Nijmegen en de verstedelijkingstrategie voor de bouw van 100.000 woningen in de 26 gemeenten van de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen en de Foodvalley.

 

…..maar lokaal ligt de echte oplossing Tegelijkertijd vinden wij dat er lokaal flink moet worden doorgepakt om voor alle doelgroepen in alle dorpen te bouwen. Gelukkig wordt er flink gebouwd dankzij het doortastend optreden van onze wethouders wonen Jan van Baal en Wijnte Hol. Woningbouwplannen in Oosterhout, Zetten, Heteren, Valburg, Driel, Herveld en Elst zijn door hen beiden vlot getrokken en er wordt inmiddels volop gebouwd in een hoog tempo.

Bij alle plannen wordt gebouwd voor alle doelgroepen waarvan 50% in de betaalbare klasse (NHG grens) en waarvan 30% sociale woningen.

Op dit moment heeft de gemeente Overbetuwe 26 woningbouwprojecten verspreid over de gemeente met in totaal 1.400 woningen die in de komende 5 jaren worden gebouwd.

 

Wij zijn trots dat er in onze gemeente grote stappen worden gezet om de schrijnende woningnood het hoofd te bieden. Maar toch zijn we nog niet tevreden.

Wij willen met de nodige versnelling in alle dorpen en voor alle doelgroepen in totaal 3.000 woningen extra in onze gemeente bouwen. Dat kan alleen worden gerealiseerd als er ook wordt geïnvesteerd in goede infrastructuur, openbaar vervoer, werkgelegenheid en goede basisvoorzieningen, zoals scholen en een  treinstation in Valburg.

 

Bouwen biedt niet alleen woonruimte maar ook kansen om bestaande voorzieningen te versterken zodat de leefbaarheid geborgd blijft. Denk maar eens aan het behoud van het zwembad in Zetten en een aantrekkelijk winkelaanbod in de dorpen.

 

Tegelijkertijd vinden wij dat het groene karakter van onze gemeente wel behouden moet blijven: wij zijn trots op onze boeren en ons buitengebied. Zomaar weilanden volbouwen met Vinex-locaties is daarom uit den boze. “Onze” 3.000 woningen kunnen met gezond boerenverstand op een realistische en betaalbare wijze worden gebouwd, met respect voor onze boeren en in balans met de natuur.

 

Wij hebben het Deltaplan Wonen Overbetuwe voor ogen wat bestaat uit:

  • Bouw van 3.000 woningen in alle dorpen, waarbij Zetten, Heteren en Elst een relatief grotere bouwopgave krijgen toebedeeld.
  • Differentiatie in woningbouw met nadruk op woningen voor starters, sociale woningbouw en levensloopbestendige bouw.
  • In alle wat grotere dorpen geschikte appartementen (huur/koop) in nabijheid van de dorpskern.
  • Terughoudend zijn met woningen bouwen in het buitengebied en een sociale vergoeding voor bouwrechten onderzoeken.
  • Behoud van het dorpse karakter en versterken van de groene buffers. In Park Lingezegen wordt dus niet gebouwd.
  • Speculatie en opkoop van goedkopere woningen door investeerders en uitzendbureaus tegengaan door anti-speculatiebedingen en zelfbewoningsplicht (waarbij gedeeld woninggebruik wel mogelijk blijft).
  • Actief ondersteunen van particuliere woonvormen zoals Tiny Houses, CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en collectief wonen.

 

Bij de bouw van woningen is zo duurzaam en energiezuinig mogelijk bouwen vanzelfsprekend. Hergebruik van oude bouwmaterialen past in dat streven. In de komende raadsperiode willen wij onderzoeken of bouwleges afhankelijk gemaakt kan worden van de mate waarin duurzaam gebouwd wordt. Hierbij dienen oppervlakte en inhoud van de woning ook te worden betrokken.

Onze wens is meer differentiatie in woningbouw met de nadruk op starters, betaalbaarheid en levensloopbestendige bouw. Ook ten behoeve van mantelzorg willen we woningbouw mogelijk maken. Met name in de grotere dorpen is hoogbouw in vier woonlagen prima toepasbaar.

Starters op de woningmarkt hebben het erg moeilijk. Woningbezit uitsluitend voor grootschalige beleggingsdoeleinden willen we tegengaan, maar tegelijkertijd willen we starters op de woningmarkt beter faciliteren. We onderzoeken of tijdelijke huisvestingsvormen op een eigen kavel (voorafgaand aan definitieve nieuwbouw) mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook willen we onderzoeken of individuele gemeentegarantie mogelijk is.

Wij staan open voor vernieuwende bouw- en woonvormen. Bestaande regelgeving die daarvoor hindernissen oplevert, moet waar nodig herzien worden. Kleinere maar daardoor betaalbare starterswoningen moeten ook gebouwd kunnen worden.

Overbetuwe is een prachtige plek om te wonen en daar willen wij zoveel mogelijk mensen de kans voor bieden.