Ontmoeten en recreëren

Wij willen de sociale verbindingen van de dorpen in de gemeente Overbetuwe behouden en zo mogelijk versterken. Daarbij vinden wij het van het grootste belang dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Mensen spiegelen hun ambities en mogelijkheden vaak aan hun directe leefomgeving. Dat geldt zeker voor jongeren. Sport en een bloeiend verenigingsleven sporen jongeren aan om hun eigen kansen te creëren en talenten te benutten.

Een omgeving die uitnodigt om te recreëren en evenementen te organiseren is daarom een belangrijke voorwaarde om de sociale verbindingen ook daadwerkelijk tot stand te brengen.

Culturele voorzieningen dragen bij aan de sociale verbindingen. De ‘ruimte voor creatie’ spreekt ons dan ook aan. We beseffen dat er voor theater, muziek en dans behoefte is aan geschikte accommodaties. De enorme creativiteit bij verenigingen om eigen oplossingen te vinden, juichen wij uiteraard toe.

Goede culturele voorzieningen zorgen bijvoorbeeld voor meer mogelijkheden tot zelfontplooiing van mensen, maar brengen bovendien veel mooie initiatieven tot stand. Zo stimuleren we ook dat mensen elkaar ontmoeten.

Om hiervoor te zorgen hebben wij een aantal concrete voornemens:

  • Bestaande dorpshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA’s) willen we blijvend ondersteunen. Nieuwe initiatieven en samenwerkingen willen wij graag stimuleren.
  • Huurtarieven voor niet-commercieel gebruik van gemeentelijke voorzieningen of accommodaties moeten op een gelijk niveau blijven. Ze mogen daarom niet meer stijgen dan met een gebruikelijke prijsindexatie.
  • Wij vinden het niet gewenst om leges en bijdragen te heffen voor het organiseren van evenementen. Ook zou waar mogelijk en in overleg met gemeentelijke diensten het gratis gebruik van gemeentelijke materialen moeten worden aangeboden.
  • Gebouwen, openbare ruimte en activiteiten moeten voor mensen met een beperking toegankelijk worden gemaakt.
  • We ondersteunen de eigen (ook) culturele plek die met name de Molukse gemeenschap en de Turkse gemeenschap hebben in onze inclusieve gemeentelijke samenleving.
  • Ons cultureel erfgoed zoals de molens, het Tempel- en Kerkmuseum en Museumboerderij de Tip moet beschermd worden en behouden blijven voor toekomstige generaties.
  • Activiteiten die tot het culturele erfgoed van de diverse dorpen behoren (Zomerfeesten, Carnavalsverenigingen, de Vierdaagse intocht, Sint Nicolaas, Oranjefeesten en Paardenmarkt) willen we blijvend ondersteunen.
  • We zouden graag betere uitlooproutes, wandelroutes en voorzieningen onderweg realiseren van en naar de dorpen. Denk hierbij aan klompenpaden, struinroutes, boerenrustpunten en watertappunten.
  • Herdenkingsactiviteiten rondom de Tweede Wereldoorlog, zoals de Polen van Driel, het Betuws Oorlogsverhaal, Bevrijding en Operatie Market Garden willen we ondersteunen en verankeren in onze samenleving, Daarbij willen we extra aandacht geven aan de 80e herdenking hiervan in 2024 en 2025, waarbij we ook hen die buiten de Betuwe vochten voor onze vrijheid (zoals het KNIL) niet vergeten.
  • Culturele activiteiten die ertoe leiden dat mensen elkaar opzoeken en samen aan het werk gaan, bijvoorbeeld muziekverenigingen, verdienen een extra steuntje in de rug.

Bij alle beleidsvoornemens zullen wij altijd nagaan of er extra aandacht nodig is voor groepen van mensen die wat minder gemakkelijk deelnemen aan de maatschappij. Ouderen, jongeren, mensen met een handicap of mensen met een migratie achtergrond zijn hiervan soms voorbeelden. Ook de regenboog vlag moet voor iedereen wapperen.