Ons boerenlandschap koesteren

Overbetuwe is een prachtige gemeente. Het landschap in het rivierengebied is in feite één brok cultuurhistorie. Bestaande landgoederen zijn zéér gewaardeerde elementen in het rivierengebied. De Linge, dijkzones en uiterwaarden zijn vanwege waterveiligheid, natuur, recreatie en mobiliteit van groot belang

Vanuit het rentmeesterschap willen wij:

  • het landschappelijke karakter van Overbetuwe bewaren;
  • een goede balans zoeken tussen stedelijk en landelijk;
  • de stedelijke ontwikkelingen aan de oostkant zorgvuldig inbedden;
  • zelfredzaamheid aan de niet stedelijke westkant van de gemeente behouden en zo mogelijk versterken.

De fraaie elementen in ons landschap, de ruimte en de wijde blikken zijn niet los te zien van de agrarische geschiedenis van onze gemeente.

Ook nu nog zijn landbouw, veeteelt en fruitbedrijven kenmerkend aanwezig. Het valt niet te ontkennen dat in de maatschappij anno nu ook op een andere manier naar agrarische activiteiten wordt gekeken. Een continu spanningsveld tussen economische belangen, landschappelijke waarden en belasting van het milieu is aanwezig.

 

Wij sluiten absoluut onze ogen niet voor de veranderingen die nodig zijn vanuit milieu perspectief. Tegelijkertijd wijzen wij niet met beschuldigende vingers naar onze agrariërs. Net zo min als de oorzaken van onze milieuproblemen enkel bij agrariërs liggen, zijn ook de oplossingen niet enkel bij hen te vinden.

Wij pleiten, in samenspraak met land- en tuinbouworganisatie LTO, voor de volgende basis uitgangspunten:

  • Zorg voor een vitaal landelijk gebied en offer niet lichtzinnig landbouwgronden op aan woningbouw of grootschalige zonneparken.
  • Neem maatregelen waardoor juist de kleinschalige duurzame energie opwekking (wind en zon) wordt gestimuleerd.
  • Ga in gesprek met agrariërs over hun toekomstperspectieven, bijvoorbeeld in relatie tot stikstof problematiek. Ga na waar bedreigingen bestaan, maar ook waar kansen liggen.
  • Faciliteer de mogelijkheden voor lokaal ondernemerschap door agrariërs.
  • Stimuleer duurzame productie door agrariërs, zoals terugdringen van gebruik van bestrijdingsmiddelen en stikstof uitstoot. Dit stelt eisen aan biodiversiteit, juist ook bij omliggende terreinen.

Wij hebben in onze gemeente een aantal landschappelijke parels waar we extra trots op zijn en waar we daarom ook extra aandacht voor willen. Park Lingezegen willen wij verder versterken en landschapspark De  Danenberg willen wij nu realiseren. De bestaande landgoederen in Loenen en Hemmen koesteren wij en zullen we zoveel als mogelijk beschermen, zodat ook toekomstige generaties daarvan kunnen genieten.