Ondernemen met toekomst

De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een eerlijke economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit de economische crisis die ook veel inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt heeft.

In een eerlijke economie kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange termijn. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei.

Duurzaam is voor ons geen modewoord. Rentmeesterschap is de aarde en de samenleving beter overdragen aan de volgende generatie. Wij willen ons economisch potentieel gebruiken om uitputting van de aarde te voorkomen.

De overheid moet helpen om waardevolle initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken. Regels zijn nodig, maar eerst en vooral als bescherming tegen kwaadwillenden.

Overbetuwe kent veel midden- en kleinbedrijf (MKB) en startende ondernemers. Deze bedrijven hebben een sterke binding met onze regio en zij bieden veel kansen voor meer werkgelegenheid.

Het belang van de bedrijfscontactfunctie is in de afgelopen jaren gebleken en deze functie moet nog verder worden versterkt.

Ondernemers mogen niet voor de spreekwoordelijke gesloten deuren komen te staan!

In ons voorgenomen beleid willen wij een aantal speerpunten benadrukken:

  • Wij ambiëren een onafhankelijke bedrijfsambassadeur die als contactfunctionaris richting de gemeentelijke organisatie kan functioneren.
  • Bedrijfsvestiging en – uitbreiding willen wij faciliteren, waarbij een sterke voorkeur bestaat voor duurzame bedrijven en bedrijven die meer dan gemiddeld werkgelegenheid bieden die past bij de vraag van onze inwoners.
  • Ondernemers die hun “footprint” willen verminderen, door fossiel energieverbruik terug te dringen, hun productieprocessen te verduurzamen, of die op dit vlak innovatieve ontwikkelingen tot stand laten komen, willen wij helpen met advies, met tegemoetkomingen in regels en vergunningen en, voor zover wettelijk toegestaan, met een financiële aanmoediging.
  • Onnodige belemmeringen die sommige wetten en regels opleveren moeten we wegnemen. Hier moet tenminste éénmaal per raadsperiode een gecoördineerd onderzoek naar plaatsvinden, leidend tot een voorstel voor de raad.
  • Ook in deze tijden blijven wij meedenken met de agrarische sector bij het realiseren van een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.
  • Waar de wettelijke regels dit mogelijk maken hebben wij een voorkeur voor uitbesteding van gemeentelijk werk, aan lokale (vaak kleinere) ondernemers.

Als het gaat om bedrijventerreinen is het belangrijk dat ondernemers die groeien een plek kunnen vinden op een lokaal bedrijventerrein en niet naar andere gemeenten hoeven te verhuizen. Dat betekent dat we de komende jaren extra bedrijventerreinen ontwikkelen voor MKB-ondernemers. Daarnaast kijken we – samen met de vastgoedeigenaren – naar het optimaal benutten van bestaande bedrijventerreinen. Immers, ruimte is schaars.

Ook bevorderen we samenwerking tussen ondernemers via het oprichten van een BIZ (bedrijven-investerings-zone) per gebied. Dat betekent dat de gemeente hen helpt met het innen van een belasting bij vastgoedeigenaren en ondernemers in een bepaald gebied (in het centrum of op een bedrijventerrein). In Heteren, Zetten en Elst zijn hier al stappen ingezet. Gezamenlijk kunnen de leden van de BIZ de opbrengsten dan investeren om de omgeving aantrekkelijker te maken voor de bedrijvigheid. We bekijken samen met ondernemers of dit ook wenselijk is in Driel en in Herveld.

De agrarische bedrijfstak in zijn geheel is een grote werkgever in Overbetuwe. Met name de duurzame en biologische landbouwinitiatieven willen we ruimhartig ondersteunen bij het tot stand brengen van een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het behoud van een sterke vitale plattelandseconomie is erbij gebaat dat we ook bestaande agrarische ondernemingen steunen bij hun verduurzaming, op dezelfde wijze als we dat voor ogen hebben bij niet agrarische ondernemingen.

We zien dat er steeds minder agrarische bedrijven zijn, maar dat die bedrijven wel een grotere schaalgrootte hebben. Bij eventuele bedrijfsbeëindiging is het belangrijk dat de agrarische bedrijfskavels een nieuwe functie krijgen. Door rood-voor-rood is er ruimte voor woningen in het buitengebied en gaan we “verrommeling” tegen. Het omvormen kan lastig zijn en via ons bedrijvenloket helpen we ook de agrarische ondernemers bij wat komt kijken bij bedrijfsbeëindiging.

Ook de middenstand vergeten wij niet. Onze dorpen zijn erbij gebaat dat er een gevarieerd aanbod aan detailhandel en dienstverlening aanwezig is. Een gunstig vestigingsklimaat, een verwelkomende uitstraling, bereikbare winkelgebieden, gratis parkeergelegenheid met oplaadpunten maar ook met goede fietsenstallingen dragen daaraan bij. Met de winkeliers in de centra van de diverse dorpen willen we hierover in gesprek gaan. De regionale functie die de winkelgebieden in Elst en in Zetten hebben, willen we verder versterken.

Onderwijs en werkgelegenheid willen we nog meer aan elkaar koppelen. Goed onderwijs zorgt ervoor dat jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien, maar ook dat zij een beter perspectief hebben op een baan.