Investeren in onderwijs

De inhoudelijke kant van het onderwijs wordt niet bepaald door de gemeente, maar die heeft wel een faciliterende rol. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en leerplicht.

Wij vinden dat de nauwe samenwerking die wij hebben met scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen behouden moet blijven. Zij kennen de kinderen en zien wie extra ondersteuning kan gebruiken. We zorgen daarom ook voor een goede verbinding tussen onderwijs en zorg.

Wij zien deze prioriteiten:

  • Als overheid moeten wij actief optreden om onderwijs­achterstand in de voorschoolse periode te voorkomen.
  • Wij willen de drie O’s, onderwijs, ondernemen en overheid, ook wel Triple Helix genoemd, aan elkaar verbinden en op regelmatige basis met elkaar in gesprek laten gaan.
  • Alle jongeren moeten een startkwalificatie op de arbeidsmarkt kunnen behalen en vertrouwd raken met het gegeven dat ‘levenslang leren’ onlosmakelijk bij hun toekomst hoort.
  • Wij willen lokale ondernemers uitdagen om voldoende stages en leerbanen voor jongeren te bieden.
  • Wij moeten ervoor zorgen dat onze onderwijsinstellingen beschikken over adequate huisvesting die een optimale leeromgeving mogelijk maken. Ruimte voor sport en spel hoort daar zeker bij.

In een aantal kernen zien we een grote groei van het aantal kinderen en de bouw van een school kan dat niet altijd bijhouden. We zorgen voor flexibele schoolgebouwen, waarbij we meerdere scholen bij elkaar huisvesten. Zo gebruiken we de lokalen op de meest efficiënte manier.

Investeren in goed onderwijs blijft nodig, ook voor de gemeente. Uiteindelijk moeten we niet vergeten dat de leerling van nu, de sociale, verantwoordelijke en ondernemende volwassene van de toekomst is.