Dienstbaar samen besturen

Gemeente
De gemeentelijke organisatie moet vanzelfsprekend goed zijn toegerust voor haar taken. Dat gaat over mensen en over middelen, maar ook over houding en gedrag. Zowel voor politici als voor ambtelijke ondersteuning geldt dat een open en wederzijds contact met inwoners de besluitvorming ten goede komt. Wij moeten, meer dan nu, het gesprek aangaan. Niet alleen door het organiseren van bijeenkomsten en inspraak, maar ook door persoonlijk contact met mensen die te maken hebben met de gemeente.

Wij vinden het belangrijk om een dienstbare overheid te zijn. Dat betekent snel en adequaat reageren op vragen en meldingen van inwoners en onze processen goed daarop in te richten. Ook is het belangrijk dat we inwonerparticipatie goed vormgeven, waarbij we vooraf duidelijk zijn over de kaders. Hierbij is belangrijk dat niet alleen de meest communicatief vaardige inwoners alles voor elkaar krijgen. Wij vinden dat we ook de minder mondige inwoners een stem moeten geven door hen actief op te zoeken en hen te ondersteunen bij participatie.

Belangrijk is dat de inzet van eigen ambtelijk personeel zichtbaar is in de kernen of situaties waar dat echt nodig is. Dat geeft vertrouwen. Wij hechten aan de servicebereidheid van alle ambtenaren die onze gemeente vertegenwoordigen, waaronder onze buitendienst en de medewerkers van beide milieustraten.

Vanuit bestuur en ambtelijke organisatie moet er één grondhouding centraal staan bij het vaststellen van beleid of het reageren op verzoeken van inwoners: we kijken altijd naar wat er wel kan (en dus niet alleen maar naar wat er niet kan).

De gemeente hoeft niet alles zelf op te lossen. Er zit veel kracht in de maatschappij. Die moeten wij benutten. Een sterke regisserende rol voor onze gemeente heeft dan ook onze voorkeur.

Als onderdeel van die regisserende rol willen we de samenwerking met partners zoals woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven onderling verder stimuleren.

Dorpsraden en wijkplatforms
De dorpsraden en de wijkplatforms hebben wij altijd gestimuleerd en dat blijven wij ook doen. Ook andere overlegorganen die bij voldoende democratische legitimiteit een gesprekspartner voor de gemeente kunnen zijn, ontstaan.

Deze vormen van gespreide verantwoordelijkheid laten zien dat bewoners, bedrijfsleven en andere partners veel creatieve ideeën hebben en oplossingen bedenken.

Zij krijgen wat ons betreft vaker dan nu zeggenschap over budgetten waardoor elke buurt/wijk kan inzetten op de eigen identiteit in de directe omgeving.

 

Regionale samenwerking
Rentmeesterschap is ook streven naar efficiëntie. Wij zijn voorstander van praktische en flexibele samenwerking in en met de regio. Daarbij moeten we wel zorgen dat de kosten van samenwerking niet toenemen in plaats van afnemen als we (werk)organisaties samenvoegen.

Nauwe economische en bestuurlijke samenwerking in de regio is nodig. Samenwerkingsverbanden moeten geen doel op zich zijn en eenvoudig kostenneutraal opgezegd kunnen worden als ze ontaarden in oncontroleerbare ambtelijke instituten.

Voor intergemeentelijke samenwerking kijken wij eerst en vooral naar Lingewaard, Nederbetuwe, Nijmegen en Arnhem, maar ook daarbuiten zullen wij samenwerking opzoeken wanneer dat wenselijk is. Wij vinden het belangrijk om goed op te trekken met de gemeente Lingewaard, onze buurgemeente in ons mooie middengebied, om zo tegenwicht te bieden aan de ruimtevraag van de grote steden Arnhem en Nijmegen.

Met gemeenten in onze regio moeten altijd duidelijke inrichtings-  en werkafspraken worden gemaakt. Lokaal maatwerk staat altijd voorop, ook bij regionale uitvoering.

In CDA verband onderhouden we vanzelfsprekend ook contacten met de CDA afdelingen van omliggende gemeenten, net als met de Provinciale afdeling en met onze landelijke organisatie.

Daar kan Overbetuwe, met respect voor ieders zelfstandige rol en verantwoordelijkheden, de vruchten van plukken.

Internationale banden
Er bestaan jarenlange banden met partnergemeenten in Duitsland en Polen. Deze banden vinden wij waardevol en willen wij behouden.

Zorgvuldig begroten
Wij willen een dienstbare gemeentelijke organisatie hebben en daarbij past ook een dienstbaar financieel beleid.

Dat betekent dat ons huishoudboekje met inkomsten en uitgaven, de gemeentelijke begroting, duurzaam sluitend moet zijn en dat we een reservepositie (spaarpot) hebben die genoeg is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Solide financieel beleid van elkaar opvolgende CDA wethouders heeft onze gemeente een prima uitgangspositie bezorgd.

Net als thuis went ook een gemeentelijke organisatie aan uitgaven die als een soort automatisme van jaar tot jaar plaatsvinden.

 

Wij vinden daarom dat minimaal in elke raadsperiode alle gemeentelijke uitgaven opnieuw bezien moeten worden op nut en noodzaak.

OZB-heffing is nodig omdat we onze voorzieningen en dienstverlening op peil willen houden. Als uitgangspunt willen wij de OZB van jaar tot jaar niet meer laten toenemen dan met de inflatiecorrectie.

Een grotere lastenverhoging is alleen gerechtvaardigd als dat gebeurt om de economische of sociale structuur van onze gemeente te versterken, of omdat hogere overheden taken afstoten naar de gemeente zonder de daarvoor noodzakelijke budgetten mee te geven.

Wij zullen hoe dan ook altijd als eerste trachten grotere lastenverhogingen te voorkomen, door te bezuinigen op andere uitgaven. Uitgaven die niet wettelijk verplicht zijn, die (deels) vermijdbaar zijn, die alternatief (goedkoper) zijn in te vullen of waarvan het nut beperkt is, zullen daarbij in ogenschouw worden genomen.

Geld dat niet uitgegeven wordt voor een geheven doelbestemming, zoals rioolheffing, moet terug naar de burgers.

Overbetuwe behoort tot de gemeenten in Nederland met de laagste lasten voor inwoners. Wij streven ernaar om ook de toekomstige generaties daarvan te laten profiteren.